Mariáš v2.53 MOD APK

Mari 2.03 MOD APK

Download for android Mariáš Apk Mod (Unlimited Money Crack)

The latest version of Mariáš MOD APK (Unlimited Money) is 2.03, You can download Mariáš MOD coins 2.03 directly on apkdoll.com. Over users rating a average of 10.0 by 1869 users about Mariáš MOD Apk download. More than 50,000+ is playing this app/game right now.

Mariáš MOD APK is one of the most popular Card created for Android. It includes some advanced features really easy to use. It is a cool free game and is definitely worth having on your phone.

Mariáš Apk Mod [Unlimited everything] on android

Mariáš 2.03 screenshots 1

Whats New:

 • Mariáš Bug Fix
 • Add New Level
 • Update All features
 • Mariáš Fully Fixed

MOD Features:

 1. Unlimited Money
 2. Unlimited Coins
 3. (Unlocked All)
 4. No Ads

Mariáš Apk + Mod for android.

 • Game Title: Mariáš
 • Version: 2.03
 • Ganre: Card
 • Size: 46MB
 • Added Date: 2020-05-11
 • Support: Android 4.1+
 • More Info: Google Play

DOWNLOAD Links

Mariáš APK MOD

Mariáš MOD: Bylo nebylo, někdy v minulém století po pádu komančů v této zemi, jsem se z rodné vísky dostal na studia v Praze. Zanedlouho jsem se seznámil s Fanoušem a posléze i jeho kamarádem Jaroušem. Tito mě zasvětili do tajů licitovaného mariáše a já shledal tuto hru jako velmi zábavnou a později i výdělečnou. Postupem času jsem z nezkušeného zelenáče vyrostl v celkem schopného karbaníka.

Paralelně s tímto jsem se učil i programovat a nejednou ve mně vzklíčila myšlenka přetavit své mariášnické umění do počítačové podoby. No k realizaci nikdy nedošlo a až nyní s nástupem chytrých placek jsem se tohoto úkolu zhostil.

Počítačoví spoluhráči nejsou tak dobří jako ti skuteční, ale na druhou stranu mají výbornou paměť. Pokud shledáte výrazně špatnou hru od Fanouše nebo Jarouše, tak mi tuto můžete zaslat mailem (v detailu hry z menu zvolit Poslat k vyhodnocení).

Hraní licitovaného nebo voleného mariáše lze přepnout v nastavení.

Na začátku každé hry se náhodně stanovuje úroveň risku pro Jarouše i Fanouše od 1 do 3. 1 znamená opatrný hráč, 3 znamená riskující hráč. Risk se uplatňuje při licitaci a flekování. Meze risku lze změnit v nastavení. Hra s opatrnými hráči může být pro někoho nudnější, pak doporučuji nastavení 2 – 3 nebo rovnou 3 – 3.

Více se dozvíte přímo ve hře – tlačítko INFO.

Ve zkratce některá pravidla:
– desítku a eso lze odhodit do talonu jen u betla a durchu
– hlášenou sedmu lze odhodit až jako poslední kartu
– při dvou sedmách je desítka hned pod esem
– hlášená sedma nesmí do talonu
– vylicitovanou obyčejnou sedmu lze zahodit
– sedma bez fleků nebo jen s flekem na hru se nehraje
– stovka se sčítá
– flekuje se max. do flek-re-tutti-boty

Pokud se Vám hra zasekne, použijte prosím tlačítko zavináče v nastavení k odeslání záznamu poslední hry.

Hrací karty PIATNIK byly použity s laskavým svolením společnosti Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne – www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK wurden mit freundlicher Genehmigung der Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht – www.piatnik.com.
It wasn’t, sometime in the last century after the fall of the Communists in this country, I got from my native village to studies in Prague. Soon I met Fanouš and later his friend Jarouš. These have dedicated me to the secrets of the licensed Mariah, and I have found this game very amusing and later profitable. Over time, I grew out of an inexperienced rookie into a quite capable gambler.

In parallel to this, I learned and programmed and the idea of ​​transforming my Marijuana art into a computer form has sprung up within me. But the realization never took place, and only now with the advent of smart pancakes I did this task.

Computer teammates aren’t as good as the real ones, but on the other hand they have great memory. If you find a bad game from Fanouš or Jarouš, you can send it to me by e-mail (choose Send for evaluation in the game detail from the menu).

You can switch the playing of the licensed or elected Marriage in the settings.

At the beginning of each game, the level of risk for Jaruš i Fandom is randomly determined from 1 to 3. 1 means a cautious player, 3 means a risk player. Risk applies to licensing and spotting. You can change the risk limits in the settings. Playing with cautious players can be boring for someone, then I recommend setting 2 – 3 or 3 – 3.

Learn more in the game – the INFO button.

In short, some rules:
– a dozen and ace can be thrown into the talon just for betla and durch
– The reported seven can be discarded as the last card
– at two seven is ten right under the ace
– Seven not reported to the talon
– The ordinary seven can be discarded
– Seven without spots or just playing on the game
– One hundred adds up
– spots max. into spot-re-tutti-shoes

If the game hangs, please use the at sign button to set the last game record.

PIATNIK playing cards were courtesy of Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne – www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK with Freundlicher Genehmigung der Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht – www.piatnik.com.
2.05
– algoritmus

If the installation does not start then Enable installation of applications data from unknown sources in phone settings.

apkdoll.com provides mod apks, obb data for android devices, best apps and games collection free of cost. You just need to visit revdlmod.com search for desire apps or game click on download button and enjoy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *